"Гарайшин Ангам Хайдаршинович": добавление артефакта.


в форматах png,jpeg,jpg.